Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27
Program „Rodzina Bogiem silna“ | Fundacja Promień

Wiadomości

Program „Rodzina Bogiem silna“

Czym jest program „Rodzina Bogiem silna“?
Program „Rodzina Bogiem silna“ jest formą katechizacji dorosłych oraz pomocy duchowej i psychologicznej dla wszystkich poszukujących właściwej drogi. Jest także rodzajem programu rozwoju osobistego opracowanego w oparciu o Ewangelię, Katechizm i pisma świętych Kościoła Katolickiego. Program zawiera wskazówki i porady dotyczące codziennego życia, budowania relacji z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i wzrastania w wierze. Jest także pomocą w dążeniu do chrześcijańskiej dojrzałości. Zajęcia prowadzone są grupowo i indywidualnie. Przybierają postać krótkich wykładów – katechez, ćwiczeń w grupach, a także indywidualnych spotkań. Zajęcia grupowe są skierowane do wszystkich uczestników i mają charakter pogłębiania wiedzy . Zajęcia indywidualne służą osobistemu wsparciu i indywidualnej pomocy potrzebującym.

Dla kogo przeznaczony jest program „Rodzina Bogiem silna”?
Program „Rodzina Bogiem silna“ jest przeznaczony dla wszystkich osób poszukujących właściwej drogi życia. Specyfika programu wymaga aby byli to chrześcijanie, ochrzczeni w wierze katolickiej, ponieważ ważnymi środkami wykorzystywanymi w programie jest korzystanie z sakramentów świętych. Osoby innych wyznań i niewierzący mogą być warunkowo dopuszczeni do programu, jeżeli znajdują się na drodze nawrócenia i potrzebują na tej drodze wsparcia. W takim przypadku program może być indywidualnie zmodyfikowany.
Wsparcie w programie odnajdą ci wszyscy, którzy przeżywają trudności, mają problemy z podejmowaniem ważnych decyzji i rozpoznaniem swojego powołania. Program jest także dla tych, którzy potrzebują wsparcia w codziennych problemach i nie dają sobie rady z codziennością, ale także dla tych którzy pragną się rozwijać i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości, odnaleźć swoje miejsce w życiu, odnaleźć cel, sens i wartość własnego życia. Program pomoże także tym, którzy pragną wzrastać w wierze i budować relację z Bogiem i z innymi ludźmi.
Zapewniamy także wsparcie dla rodzin, które przeżywają trudności, kryzysy i konflikty, lub mają problemy z właściwą komunikacją. Uczymy jak budować prawidłowe relacje w rodzinie i okazywać sobie wzajemne wsparcie. Uczymy rozwiązywać problemy małżeńskie i wychowawcze, a wszystko w świetle nauki Kościoła Katolickiego.

Kim są osoby prowadzące zajęcia w programie „Rodzina Bogiem Silna“?
Osoby prowadzące zajęcia mają służyć pomocą na drodze osobistego nawrócenia i duchowego rozwoju. Dlatego wymaga się aby były to osoby silne w wierze, posiadające wiedzę teologiczną i doskonałą znajomość katechizmu i Pisma Świętego. Niezbędna jest także znajomość psychologii, wiedza z zakresu pedagogiki,ale przede wszystkim doświadczenie i mądrość życiowa. Osoby pomagające powinny same służyć przykładem, prowadząc uporządkowane chrześcijańskie życie, korzystając często z sakramentów świętych, uczestnicząc we wspólnych modlitwach i nabożeństwach. Osoby te powinny posiadać dużą wrażliwość i empatię, a także cierpliwość i stanowczość. Prowadzącymi zajęcia mogą być zarówno duchowni jak i odpowiednio przygotowani świeccy.

Założenia programu „Rodzina Bogiem silna“:
Wychodzimy z założenia, że źródłem większości problemów, z jakimi boryka się człowiek w swoim życiu osobistym jest grzech pychy i nadmierna miłość własna. Stąd pochodzi nadmierne skupienie na sobie, powodujące z jednej strony zamknięcie na innych ludzi i trudności w relacjach z nimi. Z drugiej strony miłość własna prowadzi do nadmiernych wymagań stawianych sobie, a niemożliwość ich sprostania może być źródłem depresji i frustracji. Nadmierna koncentracja na sobie prowadzi także do nieumiejętności przebaczenia innym ludzim, zwłaszcza tym najbliższym, prowadzi także do konfliktów w rodzinach. Skupienie na sobie zamyka ludzi na bliźnich i uniemożliwia budowanie prawidłowych relacji opartych na wzajemnej,bezinteresownej pomocy i służbie drugiemu człowiekowi. Lekarstwem na pychę i nadmierne skupienie na sobie jest kształtowanie postawy pokory. Poznanie siebie i spojrzenie na siebie w świetle Bożej prawdy jest zawsze początkiem drogi do prawdziwego nawrócenia i odmienienia swojego życia.
Innym źródłem problemów bywa nieodpowiednia hierarchia wartości. Pokładanie ufności w sobie, innych ludziach, czy rzeczach materialnych prowadzi do wielu egzystencjalnych lęków. Człowiek pokładający ufność w Bogu i stawiający Boga zawsze na pierwszym miejscu jest w stanie uporządkować swoje życie. Uporządkowane życie stanowi zaś źródło spokoju i doczesnego szczęścia i zadowolenia z życia.
Przyczyną większości problemów doczesnych bywa lęk prowadzący do nerwic, fobii i depresji. Lęk wynika natomiast ze współczesnego stylu życia, który człowieka i jego potrzeby stawia w centrum i eliminuje Boga z życia człowieka. Nadmierne zabieganie o jutro, o lepszy byt, o uznanie w oczach innych ludzi prowadzi do życia w ciągłym stresie.Człowiek współczesny jest nadmiernie przywiązany do rzeczy materialnych, a jego życie polega na ciągłym dążeniu do osiągania sukcesów. To powoduje, że stawia sobie nierealne wymagania i nie mogąc im sprostać popada w coraz większą frustrację. To powoduje życie w ciągłym stresie. Aby się wyrwać z tego zamkniętego koła trzeba całkowicie przewartościować całe swoje życie.
Najlepszym, a właściwie jedynym lekarstwem na ludzkie lęki i codzienne problemy jest zwrócenie się do Boga i całkowite zaufanie Bożej Opatrzności. Jezus Chrystus jest najlepszym lekarzem, a ufność w Jego miłosierdzie najlepszym lekarstwem. Metody, które są stosowane w naszym programie nie są nowe,i co więcej są od wieków dostępne każdemu człowiekowi. Trzeba tylko nauczyć się korzystać z nich umiejętnie, aby naprawić swoje życie i odnaleźć drogę prawdziwego nawrócenia.

Podstawowe cele i zdania programu „Rodzina Bogiem silna“:
1. Poznanie prawdy o sobie samym, ćwiczenie się w pokorze
2. Zbudowanie dojrzałej relacji z Bogiem
3. Ustalenie hierarchii wartości i kształtowanie sumienia.
4. Odnalezienie celu i sensu życia
5. Podejmowanie właściwych decyzji.
6. Budowanie postawy ufności, zaufania Bogu
7. Pełnienie woli Bożej, odnalezienie własnego powołania.
8. Współpraca z Łaską Bożą.
9. Odzyskanie wewnętrznego pokoju, pozbycie się lęku.
10. Nauka postępowania w sytuacjach kryzysowych.
11. Rozwiązywanie konfliktów rodzinnych.
12.Nauka komunikacji i współpracy w rodzinie.
13. Budowanie właściwych relacji w rodzinie.
14. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
15. Zrozumienie sensu cierpienia.
16. Wzrastanie w wierze i rozwój osobisty, dążenie do doskonałości i osobistej świętości.
17. Głęboka przemiana wewnętrzna i zmiana dotychczasowego życia.

Środki i metody programu „Rodzina Bogiem silna“:
1.Praca nad sobą (walka duchowa), nauka odpowiedniej motywacji wyznaczania sobie ambitnych celów w drodze do świętości.
2. Wyrzeczenia i drobne umartwienia jako środek w walce z własnymi słabościami.
3. Walka z grzechem, unikanie zła, przygotowanie do dobrego odbycia świętej spowiedzi.
4. Codzienny rachunek sumienia
5. Kształtowanie cnót, jako droga do osiągnięcia dojrzałości chrześcijańskiej.
6. Komunia Święta jako najlepsze lekarstwo.
7. Modlitwa i adoracja.
8. Korzystanie z dobrej lektury duchowej.
9. Rozważania i medytacje.
10. Praktyki wiary w rodzinie, wspólna modlitwa, wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej, czytanie Pisma Świętego.

Leave a Reply