Cele i zadania

PRIORYTETY FUNDACJI

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia założona została przez grupę osób wywodzących się ze środowiska katolickiego, którym szczególnie bliskie jest Orędzie Bożego Miłosierdzia. Wszyscy należymy do grup modlitewnych „Misja Świętej Faustyny” których animatorami duchowymi są
ks. Michał Dłutowski i ks. Mariusz Bernyś. Do priorytetowych zadań fundacji należy:

 • rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia w duchu objawień św. Faustyny
 • prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Bożego Miłosierdzia
 • kształtowanie wśród dzieci, młodzieży indywidualnych i społecznych postaw zgodnych z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki
 • kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych i moralnych
 • pomaganie samotnym matkom
 • kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską tradycją religijną i narodową
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży
 • wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy rodzinie
 • pomoc dla samotnych matek

Postawione przez fundację zadania realizujemy poprzez:

 • wspieranie i rozwijanie duszpasterstwa w kulcie Bożego Miłosierdzia
 • organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania zasad kościoła katolickiego oraz zasad chrześcijańskich
 • organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i spotkań modlitewnych
 • współpracę z władzami Kościoła Katolickiego oraz instytucjami działającymi na rzecz Kościoła Katolickiego
 • budowanie i utrzymanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji
 • upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, religijnych i kulturowych zasad zgodnych z polską tradycją religijną i narodową
 • organizowanie, wspieranie i promowanie działalności mającej na celu rozwój duchowy i intelektualny jednostki, w szczególności rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży, w tym promowanie uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła,
 • fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom
 • wspieranie i dofinansowywanie edukacji dzieci i młodzieży
 • organizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych pogłębiających wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży
 • tworzenie kół i klubów zainteresowań
 • finansowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzież
 • organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury sportu
 • organizowanie biesiad, festynów szkoleń i spotkań
 • organizacja imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych  oraz wystaw i koncertów
 • organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, turystyki i innych
 • tworzenie i opieka nad domami opieki społecznej, ośrodkami rekolekcyjnymi życia wspólnotowego, pracy twórczej i wypoczynku
 • dofinansowywanie rodzin potrzebujących pomocy finansowej i pomaganie samotnym matkom
 • tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom uzależnionym
 • organizowanie zbiórek publicznych
 • współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i samorządowymi
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak również zagranicznymi i międzynarodowymi mającymi takie same lub podobne cele działania