+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Wiadomości

Wielka Sobota – oczekiwanie na zmartwychwstanie

Wielka Sobota

Wielka Sobota to czas zadumy i modlitwy. oczekiwanie na zmartwychwstanie naszego Pana.
Pomódlmy się za naszych braci i siostry w Ukrainie

Koronka do Bożego Miłosierdzia

  (do odmawiania na zwykłej cząstce różańca – 5 dziesiątków)

        Na początku
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Koronka do Bożego Miłosierdzia – w Języku Rosyjskim

Венчик Милосердию Божию

На обычных четках.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое;
да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Аминь.

Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна
Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,
ныне и в час смерти нашей.
Аминь.

Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа,
Сына Его Единородного, Господа нашего, который был зачат
от Духа Святого, родился от Марии Девы, страдал при Понтии Пилате,
был распят, умер и погребён. Сошёл в ад, в третий день воскрес из мертвых,
восшёл на небеса и сидит одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда
придёт судить живых и мертвых.
Верую в Духа Святого, Святую Вселенскую Церковь, святых общение,
оставление грехов, воскресение плоти, жизнь вечную.
Аминь.

На больших бусинах (1 раз):
Отче Предвечный, приношу Тебе Тело и Кровь, Душу и Божество
Воз- любленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа,
ради прощения грехов наших и всего мира.

На малых бусинах (10 раз):
Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру.

В заключение (3 раза):
Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас и весь мир!

О Кровь и Вода, что выплыла из Пресвятого Сердца Иисуса,
как источник милосердия для нас, уповаю на Тебя.

Иисус, уповаю на Тебя!