+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Wiadomości

W Wielki Piątek razem z Ukrainą

Nieustająca Koronka o Pokój

– odmawiana w Sanktuarium w Łagiewnikach

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego – powiedział Jezus do św. Siostry Faustyny. Ufając tym słowom Jezusa oraz w obliczu wojny na Ukrainie, realnego zagrożenia pokoju w Europie i na świecie, słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego pragniemy wołać o miłosierdzie Boga dla całej ludzkości, o przywrócenie pokoju w Ukrainie i oddalenie rozszerzania się konfliktu zbrojnego na inne kraje i kontynenty. Do tej modlitwy przez 24 godziny na dobę zapraszamy wszystkich.

Неустанный Венчик за мир в Украине и в мире

Ул. Сестры Фаустины , Краков – Lagiewniki

Человечество не обретет покоя, пока не обратится с доверием к милосердию Божию –  сказал Иисус св. Сестре Фаустине. Уповая на эти слова Иисуса и перед лицом войны в Украине, реальной угрозы миру в Европе и во всем мире, словами Венчика Милосердию Божию, просим о милость Бога ко всему человечеству, о восстановление мира в Украине и недопущение распространения вооруженного конфликта на другие страны и континенты. Приглашаем всех к этой молитве 24 часа в сутки.