+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Statut Fundacji

Statut Fundacji Promień Bożego Miłosierdzia

 


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Promień Bożego Miłosierdzia, zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja została ustanowiona przez: Grażynę Teresę Czerwińską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza – Ewę Brzezińską w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 43 m.4, w dniu 22 listopada 2010 (słownie: dwudziestego drugiego listopada dwa tysiące dziesiątego roku) , Rep A nr 8483/2010.

§ 3
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4
Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć placówki terenowe.

§ 6
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja może współpracować z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.
3. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 7
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Wewnętrznych i Administracji

§ 8
Stowarzyszenie może używać pieczęci, godła, flagi, barwy, odznaki i znaki organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 10

1. Celem Fundacji jest:
a) rozpowszechnianie kultu Bożego Miłosierdzia w duchu objawień św. Faustyny,
b) prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu posłannictwa Bożego Miłosierdzia
c) kształtowanie wśród dzieci, młodzieży indywidualnych i społecznych postaw zgodnych z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki,
d) kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie chrześcijańskich zasad etycznych i moralnych,
e) kształtowanie i propagowanie w społeczeństwie zasad wychowania zgodnych z polską tradycją religijną i narodową,
f) promocja i organizacja wolontariatu,
g) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
h) wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy rodzinie.

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) wspieranie i rozwijanie duszpasterstwa w kulcie Bożego Miłosierdzia,
b) organizowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz propagowania zasad kościoła katolickiego oraz zasad chrześcijańskich,
c) organizowanie rekolekcji, pielgrzymek i spotkań modlitewnych,
d) współpracę z władzami Kościoła Katolickiego oraz instytucjami działającymi na rzecz Kościoła Katolickiego,
e) budowanie i utrzymanie budynków sakralnych, kościelnych i innych obiektów służących realizacji celów Fundacji,
f) upowszechnianie i promowanie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych, religijnych i kulturowych zasad zgodnych z polską tradycją religijną i narodową,
g) organizowanie, wspieranie i promowanie działalności mającej na celu rozwój duchowy i intelektualny jednostki, w szczególności rozwój duchowy i intelektualny dzieci i młodzieży, w tym promowanie uczestnictwa w życiu liturgicznym Kościoła,
h) fundowanie stypendiów naukowych i artystycznych a także innych form pomocy twórczym jednostkom i ośrodkom,
i) wspieranie i dofinansowywanie edukacji dzieci i młodzieży,
j) organizowanie wszelkich zajęć dydaktycznych pogłębiających wiedzę i zainteresowania dzieci i młodzieży,
k) tworzenie kół i klubów zainteresowań,
l) finansowanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych niezbędnych do rozwoju dzieci i młodzieży,
m) organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sportu,
n)organizowanie biesiad, festynów szkoleń i spotkań.
o) organizacja imprez charytatywnych, artystycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych  oraz wystaw i koncertów,
p) organizowanie i wspieranie zjazdów, sympozjów, plenerów, turystyki i innych,
q) tworzenie i opieka nad domami opieki społecznej, ośrodkami rekolekcyjnymi życia wspólnotowego ,pracy twórczej i wypoczynku,
r) dofinansowywanie rodzin potrzebujących pomocy finansowej,
s) tworzenie i prowadzenie ośrodków pomocy i doradztwa społecznego tym udzielanie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom uzależnionym,
t) organizowanie zbiórek publicznych,
u) współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami państwowymi i samorządowymi,
v) współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarówno polskimi jak również zagranicznymi i międzynarodowymi mającymi takie same lub podobne cele działania.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 11
1.Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę pieniężną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota  2000 zł (słownie: dwa tysiace złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a kwota 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie     5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz wszelkie inne mienie ( ruchomości i nieruchomości) środki finansowe i prawa majątkowe  nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji,  subwencji, ofiarności publicznej,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) wpływów z działalności gospodarczej – jeżeli Fundacja prowadzi działalność gospodarczą,
e) odsetek bankowych,
f)  dochodów z majątku fundacji.

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 13
1.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2.Fundacja może prowadzić działalność  oświatową.
3.Przedmiotem działalności o której mowa w ustępie 1 i 2 może być według PKD:
1) 47.51.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2) 47.52.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3) 47.61.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4) 47.62.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5) 47.63.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6) 47.77.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7) 47.78.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
8) 47.89.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
9) 47.91.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
10) 47.99.Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
11) 49.39.Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
12) 55.10.Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
13) 55.20.Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
14) 55.90.Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
15) 56.10.A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
16) 56.21.Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
17) 56.29.Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
18) 56.30.Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
19) 58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
20) 58.13.Z WYDAWANIE GAZET
21) 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
22) 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
23) 59.14.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
24) 59.20.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
25) 68.10.Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
26) 68.20.Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI  LUB DZIERŻAWIONYMI
27)77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
28) 77.22.Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.
29) 79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
30) 79.90.A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
31) 79.90.B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
32) 85.10.Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
33) 85.51.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
34) 85.52.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
35) 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
36) 85.60.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
37) 86.90.A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
38) 86.90.E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
39) 87.90.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
40) 88.10.Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
41) 88.91.Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI
42) 88.99.Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
43) 90.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
44) 90.02.Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
45) 90.03.Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
46) 90.04.Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
47) 94.91.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH
48) 94.99.Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4.Dochody osiągane w ramach działalności, o której mowa w § 13 przeznaczone mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.
5.Jeśli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego uzyskaniu.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 14
1.Władzami Fundacji są:
1.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
2. Rada Fundacji,
3. Rada Programowa.

2.Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym Fundacji.
3.Rada Fundacji jest organem opiniodawczo- doradczym oraz nadzorczo-kontrolnym Fundacji.
4.Rada Programowa jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Fundacji

Zarząd 

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do  3 osób –  w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
4. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. śmierci członka Zarządu.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały Fundatora.

§ 16
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:

1.zatwierdzanie głównych kierunków działań Fundacji
2.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
3.realizacja celów statutowych,
4.podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
5.sporządzanie budżetu  i planów pracy – następnie ich realizowanie,
6.zarządzanie majątkiem Fundacji,
7.opracowywanie planu działalności Fundacji,
8.opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedkładanie tych dokumentów – w każdym roku – Radzie Fundacji do zatwierdzenia.
9.reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
10. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
11.wnioskowanie do Fundatora o likwidację Fundacji.

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
4. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności w formie pisemnej potwierdzonej notarialnie.
5. Członkowie Zarządu mogą działać przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji  lub w wyodrębnionej jednostce organizacyjnej Fundacji  powołanej w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 17
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 4 miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
5. Do ważności uchwały Zarządu obligatoryjna jest obecność 2 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje Prezes Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji
§ 18
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
4. Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Fundator.
5. Odwołanie przez Fundatora członka Rady Fundacji przed upływem kadencji możliwe jest  w przypadku działania członka Rady Fundacji na szkodę Fundacji, naruszającego jej dobre imię lub sprzecznego z celami Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek:
1)dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2)utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3)śmierci członka.
7.Kadencja członków Rady Fundacji trwa 2 lata.
8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 19
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1.proponowanie Zarządowi głównych kierunków działalności Fundacji,
2.ogólna ocena pracy Zarządu,
3.rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu Fundacji,
4.ocena wykorzystania funduszy i zarządzania majątkiem Fundacji.,
5.nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
6.rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
7.podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 20
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
4. Posiedzenie Rady Fundacji może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Fundacji winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub Wiceprzewodniczący Rady Fundacji. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.

 § 21
Rada Programowa

1.Członkowie Rady Programowej powoływani i odwoływani są przez Fundatora.
2.Rada Programowa składa się od 2 do 10 osób, w tym Przewodniczącego Rady Programowej  i Wiceprzewodniczącego Rady Programowej.
3.Przewodniczącego Rady Programowej  i Wiceprzewodniczącego Rady Programowej powołuje i odwołuje Fundator.
4.Czlonkami Rady Programowej Fundacji mogą zostać osoby zasłużone dla fundacji, których wiedza i doświadczenie przyczyni się do realizacji celów statutowych oraz dalszego  rozwoju fundacji.

§ 22
Do zadań Rady Programowej należy w szczególności;
1.proponowanie głównych kierunków działalności Fundacji,
2.proponowanie zadań Fundacji,
3.wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie Programowej przez Zarząd,
4.opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji,
5.opiniowanie w sprawach przyznawania odznak medali honorowych i przyznawania stypendiów.

§ 23
1.Członkowie Rady Programowej zobowiązują się do brania udziału w pracach Rady Programowej.
2.Członkowie Rady Programowej mają prawo kierować do Zarządu Fundacji zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji

§ 24
1 Rada Programowa Fundacji obraduje w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
2.Posiedzenia Rady Programowej przygotowuje i zwołuje w imieniu Przewodniczącego Rady Programowej Zarząd, powiadamiając wszystkich członków  pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną, co najmniej 21 dni przed planowanym posiedzeniem.
3.W posiedzeniach Rady Programowej bierze udział przedstawiciel Zarządu. W posiedzeniach Rady Programowej  mogą uczestniczyć bez prawa głosu zaproszone przez Radę Programową osoby z zewnątrz.
4.Uchwały Rady Programowej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej. Do ważności uchwał obligatoryjna jest obecność co najmniej dwóch członków Rady Programowej.
5.Kadencja członków Rady Programowej trwa 2 lata.

Sposób reprezentacji

§ 25
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 26
1.Dla efektywnego realizowania swoich celi Fundacja może połączyć sie z inną Fundacją.
2.Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 27
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd jednomyślną uchwała, przy obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra właściwego ds.wewnętrznych i administracji

§ 29
1. Fundator podejmuje decyzje o likwidacji Fundacji na wniosek Zarządu oraz ustala procedurę likwidacyjną, uwzględniając w szczególności propozycje Zarządu oraz po zapoznaniu się z propozycjami Rady Fundacji.
2. Fundator podejmuje decyzje w sprawie pozostałego majątku Fundacji, biorąc pod uwagę cel Fundacji oraz uzgodnienia z Zarządem i Radą Fundacji.

§ 30
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach lub na realizację konkretnych celi, które są celami statutowymi Fundacji.

§ 31
Zabronione jest:

a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora,  członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji  oraz osób z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
b) przekazywania swojego majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora,  członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.