+48 601 424 253    kontakt@fundacjapromien.pl               KRS 0000374467

Wiadomości

Dzień Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Pan zmartwychwstał

(Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Ewangelia (J 20, 1-9)

 

Cieszmy się, że Pan znów Zmartwychwstał w naszych sercach, a nasze modlitwy skierujmy ku niemu, aby tragedia Wojny jak najszybciej się zakończyła.

Godzina Miłosierdzia – modlitwa o godzinie trzeciej po południu.

Godzina śmierci Jezusa Chrystusa, godzina trzecia po południu, to czas szczególny ku czci Miłosierdzia Bożego.

W tej godzinie my, napełnieni duchem, stoimy pod Krzyżem Pana, aby uprosić miłosierdzie dla siebie” i cały świat.

O godzinie trzeciej po południu – Jezus Chrystus przemówił do Siostry Faustyny – módl się o miłosierdzie Moje, szczególnie dla grzeszników, i przynajmniej na krótki czas zagłębić się w Moje cierpienie, szczególnie w mojej samotności w godzinie śmierci. Oto godzina wielkiego miłosierdzia dla całego świata (Dz. 1320).

Należy od razu zauważyć, o co tu chodzi. nie konkretny czas (60 minut), ale moment śmierci Jezusa na krzyżu, modlitwa o trzeciej. Jezus nie dał nam gotowej formuły modlitewnej o godzinie 3, ale powiedział: aby w tym czasie można było przejść Drogę Krzyżową, nawiedzić Święte Dary, a jeśli przeszkadzają nam w tym nasze obowiązki, to tam, gdzie trzecia godzina zastanie nas, chociaż na krótką chwilę, pogrążymy się w modlitwie, kontemplując miłosierdzie, które najpełniej objawiło się w chwili cierpienia na krzyżu i śmierci Zbawiciela.

Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia musi spełniać określone warunki: musi być przeczytany o trzeciej po południu, musi być skierowany bezpośrednio do Jezusa i musi opierać się na zasługach i zasługi namiętności Pana.

Często w praktyce i publikacjach opinia się powtarza, aby o godzinie trzeciej po południu czytać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i aby Koronkę, czytane o tej godzinie ma szczególną moc. W rzeczywistości tak nie jest. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest odrębną formą kultu Miłosierdzie Boże, z którym Jezus wiązał pewne obietnice i sposoby jego realizacji.

Modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego skierowane do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiarowuję) i możemy módlcie się o każdej porze dnia i nocy i módlcie się w Godzinie Miłosierdzia należy kierować bezpośrednio do Jezusa”. i ma stałą godzinę – 3 po południu. Pomaga regularna praktyka modlitwy w Godzinie Miłosierdzia nawiązanie osobistego kontaktu z Jezusem sprawia, że ​​się kontaktujesz do niego bezpośrednio, jak do kogoś bardzo bliskiego. I chociaż na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia, jak na modlitwie Koronką rozmyślamy nad miłosierdziem Bożym, które w całości” objawił się właśnie w mękach Pana i ze względu na cierpienia Jezusa” błagamy o przysługi dla siebie i całego świata, niemniej jednak Modlitwa musi być jasno zdefiniowana. w Godzinie Miłosierdzia od modlitwy Koronką.

Час Милосердия – молитва в три часа дня.

Час смерти Иисуса Христа, в три часа дня, это особенное время для почитания Божьего Милосердия. В этот час мы, преисполненые духом,

встаём перед Крестом Господа, чтобы выпрашивать милосердие для себя и всего мира.

В три часа дня – говорил Иисус Христос Сестре Фаустине – моли о Моём милосердии, в особенности для грешников, и хотя бы на краткое время углубляйся в Моё страдание, в частности в Моё одиночество в час смерти. Это час великого милосердия ко всему миру (Дн. 1320).

Сразу нужно отметить, что здесь имеется ввиду не конкретное время (60 минут), а момент смерти Иисуса на кресте, молитва в три часа дня.

Иисус не дал нам готовой формулы молитвы в 15 часов, но сказал, что можно в это время совершать Крестный путь, посещать Святые Дары, а если в этом будут препятствовать нам наши обязанности, то там, где нас застанет третий час, хотя бы на краткий миг погрузиться в молитву, размышляя о милосердии, которое наиболее полно объявилось в момент Крестных страданий и смерти Спасителя. Молитва в Час Милосердия должна отвечать определенным условиям: необходимо читать её в три часа дня, должна быть направлена непосредственно к Иисусу, и должна опираться на достоинствах и заслугах страстей Господних.

Зачастую, в практике и публикациях повторяется мнение, что в три часа дня надо читать венчик Божьего Милосердия и что венчик, читаемый в этот час имеет особую силу. В действительности это не так.

Молитва в Час Милосердия является отдельной формой почитания Божьего Милосердия, с которой Иисус связал определённые обещания и способы её исполнения. Молитва венчиком Божьего Милосердия направлена к Богу Отцу (Отче Предвечный, приношу Тебе) и можем ей молиться в любое время дня и ночи, а молитва

в Час Милосердия должна быть обращена непосредственно к Иисусу и имеет определённое время – 3 часа дня. Регулярная практика молитвы в Час Милосердия способствует установлению личного контакта с Иисусом, заставляет обращаться к нему непосредственно, как к кому очень близкому.

И хотя в молитве в Час Милосердия, как и в молитве Венчиком мы размышляем о милосердии Бога, которое во всей полноте объявилось именно в страстях Господних, и ради страданий Иисуса выпрашиваем милости для себя и всего мира, тем не менее, необходимо четко разграничить молитву в Час Милосердия от молитвы Венчиком.